2019 Vietnam Championship Series Summer
1 BO3 2019-07-12 20:00 2
完场
QTV Flash

QTV VS Flash

对局详情
 • 蓝方QTV
 • 计时:0:26:43
 • 红方 Flash
 • 8
  击杀
  19
 • 42
  经济
  57
 • 1
  推搭
  10
 • 1
  小龙
  3
 • 0
  大龙
  1
比赛事件记录
第1局第2局第3局
20:13:20 +3 QTV
Flash +3 20:13:20
20:15:08 +1 QTV
Flash +1 20:15:08
20:15:45 +2 QTV
Flash +1 20:15:45
Flash +1 20:16:22
20:17:00 +1 QTV
Flash +1 20:17:00
20:17:39 +1 QTV
20:17:39 +1 QTV
Flash +1 20:17:39
20:18:18 +1 QTV
Flash +1 20:18:18
20:18:54 +1 QTV
Flash +1 20:18:54
20:19:32 +1 QTV
Flash +1 20:19:32
20:20:09 +1 QTV
Flash +1 20:20:45
20:21:22 +2 QTV
Flash +2 20:21:22
20:22:00 +1 QTV
20:22:40 +3 QTV
20:22:40 +2 QTV
Flash +1 20:22:40
20:23:19 +2 QTV
Flash +1 20:23:19
20:23:19 +1 QTV
20:23:57 +1 QTV
Flash +1 20:23:57
20:24:33 +1 QTV
Flash +1 20:24:33
20:25:45 +1 QTV
Flash +1 20:25:45
20:26:23 +2 QTV
Flash +2 20:26:23
20:27:01 +1 QTV
Flash +1 20:28:20
20:28:20 +3 QTV
Flash +3 20:28:20
20:28:20 +2 QTV
Flash +1 20:28:20
20:28:58 +1 QTV
Flash +1 20:28:58
20:28:58 +1 QTV
20:29:37 +1 QTV
Flash +1 20:29:37
20:30:12 +1 QTV
Flash +1 20:30:12
20:30:48 +1 QTV
Flash +1 20:30:48
20:31:23 +1 QTV
Flash +2 20:31:23
20:32:00 +1 QTV
Flash +1 20:32:00
20:32:39 +1 QTV
20:33:19 +1 QTV
Flash +1 20:33:19
Flash +1 20:33:59
20:33:59 +3 QTV
Flash +2 20:33:59
20:33:59 +1 QTV
Flash +1 20:33:59
20:33:59 +1 QTV
Flash +1 20:34:37
20:35:14 +1 QTV
20:35:49 +2 QTV
Flash +1 20:35:49
20:35:49 +1 QTV
20:36:26 +2 QTV
Flash +1 20:36:26
20:36:26 +1 QTV
20:37:04 +1 QTV
Flash +1 20:37:04
20:37:43 +1 QTV
Flash +1 20:37:43
20:38:22 +1 QTV
Flash +1 20:38:22
20:39:02 +2 QTV
Flash +1 20:39:02
20:39:02 +1 QTV
20:39:45 +1 QTV
Flash +1 20:39:45
20:40:25 +1 QTV
Flash +1 20:40:25
20:41:05 +3 QTV
Flash +1 20:41:05
20:41:05 +1 QTV
20:41:42 +1 QTV
Flash +1 20:41:42
20:42:16 +2 QTV
20:42:16 +2 QTV
Flash +1 20:42:16
20:42:16 +2 QTV
Flash +1 20:42:16
20:42:52 +1 QTV
20:43:30 +1 QTV
Flash +2 20:43:30
20:44:09 +1 QTV
20:44:09 +4 QTV
Flash +1 20:44:09
20:44:09 +6 QTV
Flash +1 20:44:09
20:44:09 +4 QTV
21:04:50 +3 QTV
Flash +3 21:04:50
21:05:27 +1 QTV
Flash +1 21:05:27
21:06:06 +1 QTV
Flash +1 21:06:06
Flash +1 21:06:46
21:07:22 +1 QTV
Flash +1 21:07:22
21:07:22 +2 QTV
Flash +2 21:07:22
21:07:58 +1 QTV
Flash +1 21:08:34
21:09:11 +1 QTV
Flash +1 21:09:11
21:09:49 +1 QTV
Flash +2 21:10:27
21:10:27 +2 QTV
Flash +3 21:10:27
21:11:43 +1 QTV
Flash +1 21:11:43
21:12:21 +1 QTV
Flash +1 21:12:21
21:12:56 +1 QTV
Flash +2 21:12:56
21:12:56 +1 QTV
21:13:31 +1 QTV
Flash +1 21:13:31
21:14:08 +1 QTV
21:14:45 +1 QTV
Flash +1 21:14:45
Flash +1 21:15:22
21:16:00 +1 QTV
21:16:00 +3 QTV
Flash +1 21:16:00
21:16:40 +1 QTV
Flash +1 21:16:40
Flash +1 21:17:15
21:17:51 +1 QTV
Flash +1 21:17:51
Flash +1 21:18:27
21:18:27 +2 QTV
Flash +2 21:18:27
Flash +1 21:19:03
Flash +1 21:19:03
21:19:40 +1 QTV
Flash +1 21:19:40
21:20:17 +1 QTV
21:20:17 +1 QTV
21:20:55 +1 QTV
Flash +1 21:20:55
21:21:31 +1 QTV
Flash +3 21:21:31
21:21:31 +2 QTV
Flash +3 21:21:31
Flash +1 21:21:31
21:22:07 +1 QTV
Flash +1 21:22:07
21:22:42 +2 QTV
Flash +2 21:22:42
Flash +1 21:23:20
21:23:20 +1 QTV
Flash +1 21:23:20
Flash +1 21:23:57
21:23:57 +1 QTV
Flash +1 21:23:57
21:23:57 +1 QTV
Flash +1 21:23:57
21:24:36 +1 QTV
Flash +2 21:24:36
Flash +1 21:24:36
21:25:15 +1 QTV
Flash +1 21:25:15
Flash +1 21:25:54
Flash +1 21:25:54
21:25:54 +1 QTV
Flash +2 21:25:54
Flash +1 21:26:33
21:26:33 +1 QTV
Flash +3 21:26:33
Flash +1 21:26:33
Flash +1 21:26:33
21:27:08 +1 QTV
Flash +1 21:27:08
Flash +1 21:27:45
Flash +2 21:27:45
Flash +1 21:27:45
21:28:21 +1 QTV
Flash +1 21:28:21
Flash +1 21:28:21
21:28:57 +1 QTV
Flash +1 21:28:57
Flash +1 21:28:57
Flash +4 21:29:37
21:29:37 +1 QTV
Flash +5 21:29:37
Flash +3 21:29:37
Flash +1 21:30:17
Flash +1 21:30:17
21:49:28 +3 QTV
Flash +3 21:49:28
21:50:46 +1 QTV
Flash +1 21:50:46
21:51:21 +1 QTV
Flash +1 21:51:21
21:51:56 +1 QTV
Flash +1 21:51:56
21:53:09 +1 QTV
Flash +1 21:53:09
21:53:47 +1 QTV
Flash +1 21:53:47
21:54:25 +1 QTV
Flash +1 21:54:25
Flash +1 21:54:25
21:55:03 +1 QTV
Flash +1 21:55:03
21:55:43 +1 QTV
21:55:43 +1 QTV
Flash +1 21:55:43
21:56:18 +1 QTV
21:56:18 +2 QTV
Flash +1 21:56:18
21:56:53 +1 QTV
Flash +2 21:56:53
21:57:28 +1 QTV
Flash +1 21:57:28
21:58:04 +1 QTV
Flash +2 21:58:04
21:58:04 +1 QTV
Flash +1 21:58:04
Flash +2 21:58:40
Flash +2 21:58:40
Flash +1 21:59:18
21:59:57 +2 QTV
Flash +2 21:59:57
21:59:57 +1 QTV
22:00:37 +1 QTV
22:01:14 +2 QTV
Flash +2 22:01:14
Flash +1 22:01:14
22:01:50 +1 QTV
Flash +1 22:01:50
22:01:50 +1 QTV
22:02:26 +1 QTV
Flash +2 22:02:26
22:02:26 +1 QTV
Flash +1 22:02:26
22:03:01 +2 QTV
Flash +1 22:03:01
22:03:01 +2 QTV
Flash +1 22:03:01
Flash +2 22:03:37
22:03:37 +1 QTV
Flash +2 22:03:37
Flash +1 22:04:16
Flash +2 22:04:16
22:04:54 +1 QTV
Flash +1 22:04:54
Flash +1 22:04:54
22:05:32 +1 QTV
Flash +2 22:05:32
Flash +1 22:05:32
22:06:07 +1 QTV
Flash +1 22:06:07
Flash +1 22:06:07
22:06:42 +1 QTV
Flash +1 22:06:42
Flash +1 22:07:17
22:07:53 +1 QTV
Flash +1 22:07:53
Flash +1 22:07:53
22:08:30 +1 QTV
Flash +1 22:08:30
22:09:11 +2 QTV
Flash +2 22:09:11
22:09:50 +2 QTV
22:09:50 +2 QTV
Flash +1 22:09:50
22:11:02 +1 QTV
Flash +1 22:11:02
Flash +1 22:11:02
Flash +1 22:11:38
22:11:38 +1 QTV
Flash +2 22:11:38
22:12:13 +1 QTV
Flash +1 22:12:13
Flash +3 22:12:49
Flash +3 22:12:49
Flash +1 22:12:49
22:13:28 +1 QTV
Flash +3 22:13:28
Flash +3 22:13:28
22:14:07 +1 QTV
Flash +2 22:14:07
Flash +1 22:14:07
Flash +1 22:14:47
Flash +1 22:14:47
Flash +4 22:15:27
22:15:27 +1 QTV
Flash +3 22:15:27
Flash +2 22:15:27
击杀 经济 推搭 小龙 大龙 水晶 补刀
双方过往对战记录
日期 赛事 战队1 比分 战队2

暂无对赛记录

QTV战队近期战绩
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2019-06-30 Cerberus 0-2 QTV
2019-06-28 QTV 0-2 EVOS
2019-06-22 GIGABYTE Marines 0-2 QTV
2019-06-20 QTV 0-2 Dashing Buffalo
2019-04-27 Adonis 2-3 QTV
2019-04-26 Cherry 1-3 QTV
2016-12-11 QTV 0-1 Maple
2016-12-10 sOAZ 0-1 QTV
共 8 场, 胜 
5
   负  
3
   平  
0
  胜率 
62%
Flash战队近期战绩
日期 赛事 战队1 比分 战队2
2019-06-29 EVOS 1-2 Flash
2019-06-27 Flash 1-2 Dashing Buffalo
2019-06-21 Flash 2-0 Cerberus
共 3 场, 胜 
2
   负  
1
   平  
0
  胜率 
66%
QTV战队近十场数据
一血率 十杀率 先五率 胜率 平均时长
52.94% 64.71% - 62.50% 33分2秒
Flash战队近十场数据
一血率 十杀率 先五率 胜率 平均时长
62.50% 50.00% - 66.67% 27分11秒