2019 PCM-淘汰赛-PCM淘汰赛第三日
BO6 2019-10-10 17:00
完场

打CALL(1)

打CALL(1)
战队贡献排行

我是王者

虚位以待

虚位以待

VS

我是王者

虚位以待

虚位以待

比赛数据
总局第1局第2局第3局第4局第5局第6局
排名 队伍 击杀 击杀得分 存活排名 排名得分 总积分
1 RNG 35 35 29 31 66
2 QM 31 31 31 18 49
3 D7G 31 31 37 18 49
4 AMK 25 25 35 18 43
5 LYG 26 26 50 15 41
6 DAE 21 21 49 13 34
7 YTG 21 21 42 11 32
8 Tianba 19 19 55 12 31
9 SSS 18 18 57 11 29
10 OMG 14 14 49 15 29
11 LStars 20 20 52 9 29
12 JTG 22 22 60 2 24
13 TSG 19 19 56 5 24
14 AG 19 19 75 3 22
15 VG 14 14 63 6 20
16 Weibo 14 14 76 5 19
1 AMK 7 7 1 10 17
2 LYG 9 9 3 5 14
3 D7G 4 4 2 6 10
4 RNG 5 5 4 4 9
5 QM 6 6 5 3 9
6 LStars 6 6 8 1 7
7 YTG 3 3 6 2 5
8 AG 4 4 15 0 4
9 Tianba 2 2 7 1 3
10 VG 3 3 11 0 3
11 SSS 2 2 13 0 2
12 DAE 2 2 10 0 2
13 Weibo 1 1 16 0 1
14 OMG 1 1 12 0 1
15 JTG 1 1 14 0 1
16 TSG 1 1 9 0 1
1 RNG 9 9 2 6 15
2 Tianba 8 8 3 5 13
3 OMG 3 3 1 10 13
4 QM 7 7 5 3 10
5 LYG 3 3 4 4 7
6 AG 5 5 10 0 5
7 D7G 5 5 11 0 5
8 JTG 3 3 6 2 5
9 YTG 2 2 8 1 3
10 SSS 3 3 13 0 3
11 AMK 3 3 9 0 3
12 Weibo 2 2 15 0 2
13 VG 1 1 7 1 2
14 TSG 2 2 16 0 2
15 LStars 1 1 12 0 1
16 DAE 0 0 14 0 0
1 RNG 9 9 1 10 19
2 QM 8 8 5 3 11
3 LStars 3 3 2 6 9
4 D7G 3 3 3 5 8
5 AMK 4 4 4 4 8
6 JTG 7 7 9 0 7
7 DAE 5 5 6 2 7
8 YTG 5 5 8 1 6
9 TSG 5 5 10 0 5
10 VG 4 4 13 0 4
11 OMG 3 3 7 1 4
12 SSS 2 2 11 0 2
13 Tianba 1 1 12 0 1
14 LYG 1 1 15 0 1
15 AG 0 0 16 0 0
16 Weibo 0 0 14 0 0
1 LYG 9 9 2 6 15
2 SSS 5 5 1 10 15
3 YTG 9 9 3 5 14
4 OMG 4 4 4 4 8
5 AMK 5 5 5 3 8
6 TSG 5 5 6 2 7
7 JTG 6 6 9 0 6
8 LStars 5 5 12 0 5
9 D7G 3 3 11 0 3
10 Weibo 3 3 13 0 3
11 VG 2 2 14 0 2
12 QM 1 1 8 1 2
13 RNG 0 0 7 1 1
14 DAE 1 1 10 0 1
15 AG 1 1 16 0 1
16 Tianba 0 0 15 0 0
1 D7G 12 12 2 6 18
2 RNG 7 7 1 10 17
3 QM 5 5 4 4 9
4 VG 3 3 3 5 8
5 TSG 4 4 5 3 7
6 LStars 4 4 6 2 6
7 AMK 5 5 7 1 6
8 AG 5 5 13 0 5
9 JTG 4 4 9 0 4
10 SSS 4 4 12 0 4
11 OMG 3 3 14 0 3
12 LYG 3 3 10 0 3
13 DAE 1 1 8 1 2
14 Tianba 1 1 16 0 1
15 YTG 1 1 11 0 1
16 Weibo 0 0 15 0 0
1 DAE 12 12 1 10 22
2 Tianba 7 7 2 6 13
3 Weibo 8 8 3 5 13
4 QM 4 4 4 4 8
5 AG 4 4 5 3 7
6 D7G 4 4 8 1 5
7 RNG 5 5 14 0 5
8 YTG 1 1 6 2 3
9 SSS 2 2 7 1 3
10 TSG 2 2 10 0 2
11 VG 1 1 15 0 1
12 AMK 1 1 9 0 1
13 LYG 1 1 16 0 1
14 JTG 1 1 13 0 1
15 LStars 1 1 12 0 1
16 OMG 0 0 11 0 0
参赛队伍
YTG
 • EzTong
 • YuChen
 • 2dog
 • Zmmm
LStars
 • Aduo
 • Easy
 • Wnnn
 • Ydd
LYG
 • 041
 • crazy112
 • Aumuha
 • CPUP
OMG
 • xiaohaixxxx
 • silentBT
 • lionkk
 • Clouds
QM
 • HalfGodHH
 • JiYy
 • KuZan
 • WuFwng
RNG
 • Emperor
 • JIYUNX
 • fc4t
 • shuaishuai
SSS
 • NB211
 • xingxing
 • 61
 • Xbei
Tianba
 • BaoLeiNB
 • ChenWu
 • Dongdong
 • Jiaozhu
TSG
 • 911Lengxue
 • DaYu
 • JuanFa
 • AwEn
VG
 • QFFFF
 • 77owo
 • FengMang
 • Vama
Weibo
 • 103NB
 • 998
 • Running
 • sfzx
JTG
 • Arya
 • Luuuuuu
 • Mars
 • Roar
DAE
 • 577
 • 599
 • Smallccc
 • West
D7G
 • 9FF
 • GongMian
 • SePT
 • Tys
AG
 • Nubi
 • shuiwa
 • Lsn
 • sp1ce
AMK
 • AFF
 • PaoPao
 • Reve
 • Surgary